Asociācijas
statuti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Biotehnoloģijas asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi, uzdevumi un darbības metodes.

2.1. Biedrības mērķis ir apvienot kopējā darbībā Latvijas juridiskās un fiziskās personas, kuras aktivitātes ir saistītas ar biotehnoloģiju, veicot biotehnoloģijas nozares attīstību Latvijā.

2.2. Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. Veidot klāsterus un citas organizatoriskas struktūras, kuras kopējās aktivitātēs apvienotu biedrības dalībniekus;

2.2.2. Sadarboties ar biotehnoloģijas nozari pastāvošām organizācijām ārvalstīs, t.sk. arī piedaloties starptautiskajos projektos, radot iespēju savstarpējai un vispusīgai informācijas apmaiņai;

2.2.3. Publiski paust viedokli par aktuāliem un problemātiskiem ar biotehnoloģiju saistītiem jautājumiem;

2.2.4. Veicināt domu apmaiņu par biotehnoloģijas jautājumiem starp asociācijas biedriem, citām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, Latvijas Republikas valdību pārstāvošām struktūrām un sabiedrību vispār;

2.2.5. Piedalīties vietēja un starptautiska mēroga projektos, kuru ietvaros tiek sekmēta biedrības mērķu sasniegšana;

2.2.6. Veicināt biotehnoloģijas apmācības un izglītības iespējas, jauno speciālistu sagatavošanu biotehnoloģijas un ar to pielietojumiem saistītajās jomās.

2.2.6. Veicināt biedrības dalībnieku atpazīstamību, organizējot kopstendus izstādēs un dalības grupas konferencēs un citos ar biotehnoloģiju saistītajos pasākumos.

2.3. Lai sasniegtu statūtos noteikto Biedrības darbības mērķi un izpildītu Biedrības uzdevumu, Biedrība izmanto šādas darbības metodes:

2.3.1. Informācijas vākšana, apkopošana un izplatīšana, kas saistīta ar biotehnoloģijas pētījumiem un pielietojumiem, ar to saistīto inovāciju ieviešanu ražošanā, kā arī pieejamajiem publiskajiem un privātajiem finanšu resursiem;

2.3.2. Informatīvu prezentāciju, tikšanos, semināru, konferenču un citu pasākumu organizēšana, kas saistīti ar biedrības darbības mērķiem;

2.3.3. Sadarbība ar fiziskām un juridiskām personām, kuru aktivitātes ir saistītas ar biotehnoloģijas pētījumiem, izstrādi, ieviešanu un pārnesi;

2.3.4. Piedalīšanās vietēja un starptautiska mēroga projektos, kuru ietvaros tiek sekmēta organizācijas mērķu sasniegšana;

2.3.5. Ekspertu grupu veidošana ar biotehnoloģiju saistītu jautājumu risināšanai;

2.3.6. Mērķtiecīga saziņas līdzekļu piesaistīšana biotehnoloģijas potenciāla popularizēšanai;

2.3.7. Citas likumos atļautās darbības, kas saistās ar Biedrības mērķu sasniegšanu.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Par izciliem darbiem sasniegumiem un ieguldījumu biotehnoloģijā Latvijas vai ārvalstu pilsoņi ar viņu piekrišanu var tikt ievēlēti par Latvijas Biotehnoloģijas asociācijas Goda biedriem. Goda biedrus ievēlē kopsapulcē pēc Valdes priekšlikuma. Goda biedriem ir visas biedra tiesības, tie tiek atbrīvoti no biedra naudas maksas.

4.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību pa diviem kopā.

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus brīvprātīgi vai par atlīdzību.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda un iestāšanās nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 250 Ls apmērā, ja biedrības biedra gada apgrozījums nav lielāks par 500 000 Ls. Ja biedrības biedra gada apgrozījums ir lielāks par 500 000 Ls, tad gada biedra nauda ir 0.05 % apmērā no gada apgrozījuma. Studentiem un pensionāriem biedru naudas gada maksas apjoms ir 100 Ls. Goda biedri ir atbrīvoti no biedru maksas.

10.2 Biedra iestāšanās maksa biedrībā sastāda 50% no biedra gada biedru naudas apmēra.


Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē , 2006.gada 26.maijā


Copyright LBA © 2006
All Rights reserved
Tālr.: +371 29 278 987
e-pasts: latbiotech@inbox.lv